Carica batteria industriali dal 1973

P.B.M. srl

P.B.M. srl

Qualità Ambiente Sicurezza Etica

Qualità Ambiente Sicurezza Etica - Organizzazione

Responsabile     Qualità & Ambiente           Benedetto Tassi               benedetto.tassi@certim.it

Responsabile     Salute & Sicurezza             Ennio Fiocchi                    ennio.fiocchi@certim.it

Organismo di Vigilanza                                   Maiko Berselli                   ufficio-ODV@ocsai.org

Referenti interni:

Salute & Sicurezza                                      Federica Beltrami            sicurezza@gruppopbm.com

Ambiente                                                      Erika Venturelli                 ambiente@gruppopbm.com

Qualità                                                          Marco Moschini               qualita@gruppopbm.com

l